skip to Main Content

LVY Tech AB bedriver försäljning, konstruktion och tillverkning av verktyg och fixturer samt legoproduktion från små till stora serier.

Miljöpolicy
  • Vi skall bedriva vår verksamhet så att påverkan på miljön hela tiden minskas. Verksamheten skall minst tillgodose kundkrav, gällande miljölagstiftning och kraven i ISO 14001.
  • Vi skall använda produktionsprocesser som är säkra för människor och miljö, med särskild inriktning på låg miljöbelastning och förebyggande av miljöolyckor. Vi skall även påverka leverantörer och entreprenörer att verka i samma riktning.
  • Vi skall hushålla med råvaror och naturresurser.
  • Vi skall uppfylla alla miljökrav i lagar och förordningar samt verka för ständiga miljöförbättringar samt ha goda relationer till samhälle och övriga miljöintressenter.
  • Vi skall ta vara på våra medarbetares kunskaper samt ge dem ökad insikt och kompetens för att fortlöpande arbeta med miljövård såväl inom som utom företaget.

 

Kvalitetspolicy
  • Vi skall uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov genom att leverera våra produkter i överenskommet utförande, med begärd kvalitet, i rätt tid och rätt kvantitet, samt genom att hålla hög servicenivå mot kunderna.
  • Vi strävar efter att minimera alla kvalitetsavvikelser genom ett väl fungerande kvalitets-ledningssystem som ständigt förbättras.

 

Våra Miljö- och Kvalitetsdokument